Skanska Talonrakennus Oy:n (Skanska Kodit) asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisteri
Skanska Talonrakennus Oy:n (Skanska Kodit) asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Kodit) myöhemmin ”Skanska” tai "me"

PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18
00280 HELSINKI

Rekisterin yhteyshenkilö
Maria Snäkin

PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18, 00280 HELSINKI
yritysturvallisuus@skanska.fi

Kuvaus käsittelytoimista

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme (myöhemmin ”markkinointiasiakkaat”), osakkeiden asukkaiden sekä verkkosivustomme (www.kodit.skanska.fi) käyttäjien henkilötietoja. Löydät myös tietoa siitä, miten voit käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi.

Henkilötietojen käsittelyllä viitataan kaikkiin Skanskan tai yhteistyökumppaniemme henkilötiedoille suorittamiin toimenpiteisiin, kuten keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen.

Rekisterin tietoja käsitellään asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeita ostaneiden ja varanneiden asiakkaiden sekä asunnoissa asuvien asukkaiden tietojen hallintaan, asuntokaupan sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Osakkeita varanneiden ja ostaneiden tietojen käsittely on välttämätöntä asuntokaupan sopimus- ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin ja mainonnan räätälöintiin, palautteen keräämiseksi sekä Skanskan liiketoiminnan, asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Luomme keräämiemme tietojen avulla profiileita, joiden avulla kehitämme palveluitamme ja pyrimme markkinoimaan ja tarjoamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita vastaavia asuntoja ja palveluita.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Skanska käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja:

 • Skanskan ja rekisteröidyn välisten sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
 • Skanskan lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 • Skanskan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
 • Rekisteröidyn suostumuksen perusteella

 

Oikeutettu etu

Rekisterin tietojen käsittely perustuu Skanskan oikeutettuun etuun kehittää, markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi
 • Asiakaspalautteen kerääminen
 • Asuntoihin ja muihin tiloihin liittyvien asukastarkastusten ja korjaustoimenpiteiden koordinointi ja suorittaminen
 • Asuntokohtaisten olosuhde- ja kulutustietojen sekä asunto- ja yhtiökohtaisten kulunvalvontatatietojen kerääminen ja seuranta valittujen teknisten ratkaisuiden toimivuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi sekä tutkimuskäyttöön
 • Skanskan liiketoiminnan ja asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä näihin liittyvä profilointi
 • Verkkovierailuiden optimointi sekä räätälöity mainonta

 

Suostumus

Rekisterin tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

 • Sähköinen suoramarkkinointi
 • Rekisteröidyn kuvaaminen ja kuvamateriaalin (valokuvat, videot, äänitallenteet) käyttö erillisen kuvaussopimuksen määrittämiin käyttötarkoituksiin

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse tai suoramarkkinoinnin osalta markkinointiviesteissä olevan linkin kautta. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää luottotietotarkistusmerkinnän poistamista tiedoistaan.

Henkilötietojen lähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Verkkosivuilla käytetään evästeitä erilaisten tietojen keräämiseen. Osa näistä tiedoista katsotaan henkilötiedoksi.

Henkilötietojen keräämistä tapahtuu siten myös verkkosivujen ja evästeiden välityksellä.

Lisätietoa Skanska Kotien verkkosivuilla käytetyistä evästeistä löytyy sivulta https://kodit.skanska.fi/kayttoehdot/ kohdasta ”Evästeet”.

Markkinointitarkoituksiin ja/tai asiakaspalautteilla kerättävien tietojen antaminen ei ole pakollista ja rekisteröity voi antaa vain haluamansa tiedot.

Rekisteröityjen ryhmät

 • Markkinointiasiakkaat
 • Asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeiden varaajat
 • Asunto-osakkeiden tai asunnon yhteydessä myytävien muiden tilojen osakkeiden ostajat
 • Osakkeiden asukkaat (jos eri kuin alkuperäinen ostaja)
 • Verkkosivuston käyttäjät

 

Henkilötietojen ryhmät

Henkilötiedolla viitataan tietoon, joka on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä rekisteröityyn yksilönä. Se voi olla nimi, kuva, henkilötunnus, yhteystiedot, rekisteröityminen kilpailuun tai uutiskirjepostitukseen, tehty asunto- / materiaalivalinta, käyttäytymishistoria verkkosivuilla, IP-osoite jne.

Skanska tallentaa rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • Suku- ja etunimet
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 • Kiinnostuksen kohteet (alueet, asunnon koko ja muuta asuntoon liityvät toiveet)
 • Ostohistoria hintatietoineen
 • Asuntoihin ja muihin tiloihin liittyvien asukastarkastusten tiedot sekä korjaustoimenpiteiden vika- ja korjaustiedot
 • Asuntokohtaisia olosuhde- ja kulutustietoja
 • Asunto- ja yhtiökohtaisia kulunvalvontatietoja
 • Uutiskirjeen ja/tai julkaisujen tilaustiedot sekä niihin ja muuhun viestintäämme reagoimista koskevat tiedot
 • Skanska Kotien sähköisten palveluiden käyttäjätunnus- ja salasanatieto
 • Suostumuksen perusteella tallennettu kuvamateriaali (valokuvat, videot, äänitallenteet)
 • Verkkovierailuiden aikana syntyneet evästeet sekä IP-osoite ja verkkosivustomme käyttöä koskevat tiedot
 • Muut rekisteröidyn itse Skanskalle toimittamat tiedot

 

Voimme myös yhdistää edellä mainittuja keräämiämme tietoja tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjä käyttötarkoituksia varten, kuten mainonnan räätälöimiseksi.


Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Tietojen siirrossa, luovuttamisessa ja käsittelyssä noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita ja niistä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille teknisten alustojen ja palveluiden toimittamiseksi ja ylläpitämiseksi, asiakastyytyväisyyden mittaamista ja markkinointitoimien suorittamista varten sekä erilaisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden koordinointia ja suorittamista varten.

Voimassa olevan lainsäädännön puitteissa rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset

Skanska Kotien asiakkailleen tarjoamiin sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan käyttämällä Microsoftin tarjoamaa monivaiheista tunnistautumista. Kirjautumiseen liittyviä tunnistetietoja käsitellään Yhdysvalloissa. Kirjautumalla Skanskan sähköisiin asiointipalveluihin rekisteröity voi tarkastella omiin asuntokauppatapahtumiinsa ja asuntoihinsa liittyviä tietoja.

Myös Skanska Kotien sähköiseen varaus- ja asuntokauppapalveluun liittyvää tietoa siirretään Yhdysvaltoihin varaus- ja ostovahvistusten välittämiseksi asiakkaille.

Siirroista on sovittu asianmukaisin sopimuksin. Henkilötietojen siirto perustuu Euroopan komission hyväksymiin mallilausekkeisiin.

Muilta kuin edellä mainituin osin, Skanska Kotien asiakasrekisterin tietojen säilytyspaikka on EU- ja ETA-alue.


Rekisteröidyn oikeudet

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti henkilörekisterin rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää mitään rekisteröidyn oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta tiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointi- tai oikeutettuun etuun perustuviin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

 

Tietoturva

Rekisteri on atk -pohjainen. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnalla suojatussa tilassa.

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.

Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat

Skanska säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

Skanska säilyttää markkinointiviestien lähettämiseksi tarvittavia tietoja lähtökohtaisesti niin pitkään, kuin rekisteröity tilaa uutiskirjettä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia.

Skanska Kotien sähköisten palveluiden ylläpitämiseksi ja tarjoamiseksi tarvittavia tietoja säilytetään niin pitkään, kuin rekisteröity on rekisteröitynyt kyseisiin palveluihin.

Ostohistoriaa ja hintatietoja säilytetään tunnistettavassa muodossa niin pitkään kuin kunkin kohteen takuuvelvoitteiden tai muiden Skanskan sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen.

Kuvamateriaalin säilytysaika on 5 v. kuvausajankohdasta.