Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Interquest Oy
Tehtaankatu 27 - 29 D
00150 Helsinki
tutkimus@interquest.com


2. Rekisteriasioita hoitava taho
Jaana Wikström
Interquest Oy
Tehtaankatu 27 - 29 D
00150 Helsinki
tutkimus@interquest.com


3. Rekisterin nimi
Skanska Kotipaneeli


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin, joiden tuloksia hyödynnetään Skanskan tuotekehityksessä. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää paneeliin ilmoittautuneiden henkilöiden seuraavat itse antamat tiedot:

  • nimi
  • sukupuoli
  • postinumero
  • puhelinnumero
  • perhekoko

Lisäksi tallennetaan seuraavat asumiseen liittyvät tiedot:

  • Nykyiseen asumistilanteeseen liittyviä asioita, kuten tämän hetkisen asunnon koko ja talotyyppi
  • Asuntoon liittyviin toiveisiin liittyviä asioita, kuten toivottu asunnon koko ja talotyyppi
  • Tieto henkilöiden vastauksista kahteen segmentointikysymykseen, jotka liittyvät kodin merkitykseen ja kiinnostuksen kohteisiin 


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan panelisteilta itseltään paneeliin ilmoittautumisen yhteydessä.


7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei manuaalista aineistoa.

Henkilöä yksilöiviä tietoja ei luovuteta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain tutkimuksen tulosten analysointiin osallistuvat henkilöt. Tietokanta sijaitsee suojatulla palvelimella, jolle ei ole asiattomilla pääsyä.


9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Panelisteille on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot jokaiseen tutkimuskyselyyn vastaamisen yhteydessä. Tallennetut tiedot näkyvät aina kyselyn ensimmäisellä sivulla. Panelistit voivat itse muuttaa hänestä tallennettuja tietoja jokaisen kyselyyn vastaamisen yhteydessä.

Panelisteilla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Skanska Kotipaneeliin on tallennettu. Panelistin tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkistuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@interquest.com. Viestin aihekenttään merkitään tieto ”Kotipaneeli/Tietojen tarkistus”.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse. Tiedot toimitetaan vain siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka panelisti on paneeliin liittyessään ilmoittanut.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Panelisti voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Skanska Kotipaneelin kyselyiden yhteydessä.

Rekisteriselosteet
Skanska Kotipaneelin rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Interquest Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakeja ja muita Suomen lakeja.

Säännöt

Skanskan Kotipaneelin säännöt

1. Yleistä
Skanskan Kotipaneelilla tarkoitetaan Skanska Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä näissä säännöissä Skanska Kodit) toteuttamaa tutkimusyhteisöä, johon voivat osallistua yli 18-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka käyttävät säännöllisesti internetiä ja sähköpostia ja ovat kiinnostuneita kotiin ja asumiseen liittyvistä asioista. Kotipaneeliin ei saa osallistua henkilö, joka itse tai jonka kanssa samassa taloudessa asuva henkilö työskentelee tai suorittaa toimeksiantoja markkinatutkimustoimistossa tai niihin rinnastettavissa yrityksissä tai muutoin toimii markkinatutkimustehtävissä. Osallistumalla Skanskan Kotipaneeliin vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään paneelin jäsenenä nämä säännöt.

2. Tutkimuskutsut
Tutkimuskutsuja voidaan lähettää noin 4-6 kertaa vuodessa. Kaikkia tutkimuksia ei välttämättä lähetetä kaikille Kotipaneelin jäsenille, vaan kuhunkin tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa siihen sopiva kohderyhmä. Jokaisen tutkimuksen kohderyhmälle lähetetään sähköpostitse tutkimuskutsu, jossa on linkki suoraan kysymyslomakkeelle. Joihinkin tutkimuksiin voidaan kutsua vapaaehtoisia myös puhelimitse tai Skanska Kotien tai sen
yhteistyökumppaneiden toimitiloihin.

3. Tutkimusten luottamuksellisuus
Kotipaneelissa teetetyt tutkimukset noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä ESOMARin (markkinatutkimusalan kansainvälinen kattojärjestö) sääntöjä ja periaatteita. Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä vastaajan nimeä tai yhteystietoja yhdistetä hänen antamiin vastauksiin. Vastauksia ei tarkastella yksittäisinä. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli
näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään siihen Kotipaneelin jäseneltä nimenomainen suostumus.

4. Tutkimuksiin vastaaminen
Tutkimuksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista, eikä osallistuminen tai jäsenyys edellytä vastikkeen suorittamista. Kotipaneelin jäsen vastaa itse internet-liittymänsä kustannuksista sekä muista mahdollisista laite-, ohjelmisto- ja muista kustannuksista. Skanska Kodit ei vastaa mistään jäsenen tällaisista kustannuksista, matkakustannuksista tai muista mahdollisista kuluista. Vastaamiseen liittyvistä palkkioista ja palkitsemisesta todetaan näiden sääntöjen
kohdassa 5. Tutkimukset on laadittu tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksiin tulee vastata totuudenmukaisesti, omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen. Kotipaneelin jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Skanskan Kotipaneelin käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot.

5. Palkitseminen
Tutkimuksiin osallistuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja useimmiten tahdosta osallistua ja vaikuttaa asioihin omilla mielipiteillään. Aktiivisesti tutkimuksiin osallistuvia jäseniä myös palkitaan. Palkinnoista on saatavissa lisätietoja sivustolta http://kodit.skanska.fi/Kotipaneeli/. Kotipaneelin jäsen voi halutessaan kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta. Skanskan henkilökunta ei verotussyistä voi saada edellä mainittuja palkintoja. Kukin Kotipaneelin jäsen vastaa itse mahdollisista palkinnoista aiheutuvista veroista. Joidenkin tutkimusten yhteydessä voidaan myös arpoa muita palkintoja kaikkien vastaajien kesken. Tällaisia tutkimuksia koskevat säännöt julkaistaan kulloinkin erikseen kyseisen tutkimuksen yhteydessä Kotipaneelin sivustolla http://kodit.skanska.fi/Kotipaneeli/. Skanska Kodit vastaa tällöin mahdollisista arpajaisveroista.

6. Henkilötiedot
Rekisteriseloste ja informaatio (henkilötietolain 523/99 10 § ja 24 §) rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa sivustolta http://kodit.skanska.fi/Kotipaneeli/.

7. Immateriaalioikeudet
Kotipaneelin jäsenillä on oikeus käyttää sivustoilla olevia aineistoja ainoastaan osallistuakseen Skanska Kotien ja/tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin tai hankkiakseen lisätietoa Skanska Kotien tuotteista ja palveluista. Käyttäjä, joka loukkaa näitä immateriaalioikeuksia tai käyttää aineistoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin vastaa Skanska Kodeille ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

8. Vastuunrajoitukset
Kaikki Kotipaneelissa annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisena kuin ne ovat. Kotipaneeliin osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta. Skanska Kodit ja sen yhteistyökumppanit eivät anna takuita tai ota vastuita tietojen sisällöstä tai niiden mahdollisista virheistä ja/tai puutteista tai Kotipaneelista muutoinkaan.

9. Irtisanoutuminen
Kotipaneelista voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen kotipaneeli@skanska.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua Kotipaneelista. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanoutuneen Kotipaneelin jäsenen henkilötiedot poistetaan Kotipaneelin rekisteristä. Skanska Kodeilla on oikeus milloin tahansa poistaa Kotipaneelista jäsen, joka ei ole osallistunut Kotipaneelin tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana. Samalla jäsenen henkilötiedot poistetaan Kotipaneelin rekisteristä.


10. Muutokset
Skanska Kodit varaa kaikki oikeudet näiden sääntöjen, Kotipaneelin ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yleensä Kotipaneelin sivustolla http://kodit.skanska.fi/Kotipaneeli/.