Rekisteriseloste

SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N (SKANSKA KODIT) KOTIPANEELIN TIETOSUOJASELOSTE 


Rekisterinpitäjä
Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Kodit) myöhemmin ”Skanska”
 
PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18
00280 HELSINKI


Yhteyshenkilö
Hanna-Kaisa Javanainen
 
PL 114, 00101 HELSINKI
Nauvontie 18, 00280 HELSINKI
yritysturvallisuus@skanska.fi


Kuvaus käsittelytoimista
Rekisterin tietoja kerätään henkilöiltä, jotka haluavat osallistua asumista koskevaan kehittämiseen ja paneelitoimintaan.
 
Paneelin kautta saamaansa tietoa Skanska käyttää palveluidensa ja tarjontansa kehittämiseksi.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Skanska käyttää rekisterin sisältämiä tietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Suostumus
Rekisterin tietojen kerääminen ja käsittely perustuu suostumukseen jonka rekisteröity antaa kirjautumalla ensimmäistä kertaa Kotipaneeliin ja antamalla pyydetyt tiedot.
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla tästä Skanskalle sähköpostitse tai paneliin liittyvissä viesteissä olevan linkin kautta.

Henkilötietojen lähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
 
Kotipaneelin verkkosivuilla käytetään evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa tietojen keräämiseen rekisteröidystä ja käytetyistä laitteista. Palvelun käyttämistä evästeistä voit lukea lisää  palvelun tarjoajan (Digitalist Finland Ltd.) sivuston käyttöehdoista

Henkilötietojen ryhmät
Skanska tallentaa rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

 • Suku- ja etunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Tiedot nykyisestä asunnosta ja perhesuhteista
 • Ajatuksia, arvioita ja näkemyksiä siitä, miten asumismukavuutta ja tyytyväisyyttä voitaisi kehittää ja mitä asioita panelistit näkevät tärkeinä
 • Käyttäjätunnus- ja salasana

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Tietojen siirrossa ja luovuttamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen ohjeita.
 
Siirrosta, luovuttamisesta ja käsittelystä on sovittu asianmukaisin sopimuksin.
 
Skanska käyttää palveluntarjoajana ulkopuolista palveluntarjoajaa, Digitalist Finland Ltd.tä joka toimii Skanskan suhteen rekisterinkäsittäjä. Käsittelijän velvoitteista ja sitoumuksista on sovittu asianmukaisin sopimuksin.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot ja luovutukset
Henkilötietoja ei siirretään EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:
 

 • Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
 • Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
 • Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
 • Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli käsittelyperustetta tiedolle ei ole
 • Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
 • Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
 • Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
 • Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Mikäli haluat lisätietoa tietojesi käsittelyyn liittyen tai käyttää mitä tahansa oikeuksistasi, ota yhteyttä os. yritysturvallisuus@skanska.fi

Tietoturva
Rekisteri on atk -pohjainen. Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muunlaisin teknisin turvakeinoin.
 
Tietojen käyttöoikeudet on määritelty ja rajattu. Tietojen tuhoaminen hoidetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.

Henkilötietojen säilytysajat
Kotipaneeliin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin paneelin jäsenyys on olemassa. Jos rekisteröity haluaa lopettaa paneelin käytön, hän voi ilmoittaa siitä osoitteeseen yritysturvallisuus@skanska.fi. Annettuja tietoja ja palautteita käsitellään Skanskalla täysin anonyymisti eikä niistä voida tunnistaa yksittäistä rekisteröityä.

 

Säännöt

 1. Yleistä
  Skanska Kotipaneelilla tarkoitetaan Skanska Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten (jäljempänä näissä säännöissä Skanska Kodit) toteuttamaa tutkimusyhteisöä, johon voivat osallistua yli 18-vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka käyttävät säännöllisesti internetiä ja sähköpostia ja ovat kiinnostuneita kotiin ja asumiseen liittyvistä asioista. Kotipaneeliin ei saa osallistua henkilö, joka itse tai jonka kanssa samassa taloudessa asuva henkilö työskentelee tai suorittaa toimeksiantoja markkinatutkimustoimistossa tai niihin rinnastettavissa yrityksissä tai muutoin toimii markkinatutkimustehtävissä. Osallistumalla Skanska Kotipaneeliin vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään paneelin jäsenenä nämä säännöt.

  2. Osallistumiskutsut
  Kutsut osallistua Kotipaneelin aktiviteetteihin lähetetään sähköpostitse. Kaikkia kutsuja ei välttämättä lähetetä kaikille Kotipaneelin jäsenille, vaan kuhunkin aktiviteettiin kutsutaan tarvittaessa siihen sopiva kohderyhmä.

  3. Tutkimusten luottamuksellisuus
  Kotipaneelissa teetetyt tutkimukset noudattavat soveltuvin osin Suomen Markkina-tutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä ESOMARin (markkinatutkimusalan kansainvälinen kattojärjestö) sääntöjä ja periaatteita. Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä vastaajan nimeä tai yhteystietoja yhdistetä hänen antamiin vastauksiin. Vastauksia ei tarkastella yksittäisinä. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään siihen Kotipaneelin jäseneltä nimenomainen suostumus.

  4. Aktiviteetteihin osallistuminen
  Aktiviteetteihin osallistuminen on aina vapaaehtoista, eikä osallistuminen tai jäsenyys edellytä vastikkeen suorittamista. Kotipaneelin jäsen vastaa itse internet-liittymänsä kustannuksista sekä muista mahdollisista laite-, ohjelmisto- ja muista kustannuksista. Skanska Kodit ei vastaa mistään jäsenen tällaisista kustannuksista, matkakustannuksista tai muista mahdollisista kuluista. Osallistumiseen liittyvistä palkkioista ja palkitsemisesta todetaan näiden sääntöjen kohdassa 5. Aktiviteetit on laadittu tutkimustarkoituksiin ja niihin tulee vastata totuudenmukaisesti, omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen. Kotipaneelin jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Skanska Kotipaneelin käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot. Kotipaneelin jäsen sitoutuu osallistumaan aktiviteetteihin näiden sääntöjen ja Suomen lakien ja muiden soveltuvien säädösten mukaisesti. Osallistuja sitoutuu olemaan käyttämättä Kotipaneelia tai siihen liittyviä Skanska Kotien tai sen yhteistyökumppaneiden muita sivustoja (i) mihinkään toimintaan, joka estää, häiritsee tai vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää tällaisia sivustoja, (ii) roskapostitukseen tai muuhun tietoliikenteen väärinkäyttöön, (iii) väärillä henkilötiedoilla tai toisen henkilön identiteetillä asioimiseen, (iv) mihinkään muiden henkilöiden tai yhteisöjen halventavan, siveettömän tai muutoin näiden oikeuksia loukkaavan tai lainvastaisen, luottamuksellisen tai arkaluonteisen tiedon tai aineiston ilmaisemiseen tai välittämiseen. Arkaluonteisia tietoja ovat esimerkiksi henkilön etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, terveydentilaa tai sairautta, seksuaalista suuntautumista tai sosiaalihuollon tarvetta koskevat tiedot.

  5. Palkitseminen
  Skanskan Kotipaneeliin osallistuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja useimmiten tahdosta osallistua ja vaikuttaa asioihin omilla mielipiteillään. Paneeliin osallistuvat jäsenet osallistuvat myös jokaisen aktiviteettijakson jälkeen suoritettavaan Presentcard -lahjakorttien arvontaan. Lisäksi paneelissa arvotaan yllätyspalkintoja. Tiedot arvonnoista ovat nähtävillä Skanskan Kotipaneelin etusivulla. Kotipaneelin jäsen voi halutessaan kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta. Skanskan henkilökunta ei verotussyistä voi saada edellä mainittuja palkintoja. Kukin Kotipaneelin jäsen vastaa itse mahdollisista palkinnoista aiheutuvista veroista. Skanska Kodit vastaa mahdollisista arpajaisveroista.

  6.Henkilötiedot
  Tietosuojaseloste ja informaatio rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa Skanska Kotipaneelin sivustolta. Kotipaneelin yhteydessä kerättyä tietoa säilytetään vain niin kauan, kuin Kotipaneeli on toiminnassa. Hyväksymällä näm ehdot annat Skanskalle oikeuden kerätä ja käsitellä Kotipaneeliin toimittamaasi tietoa.

  7. Immateriaalioikeudet
  Kotipaneeli ja Skanska Kotien sekä sen yhteistyökumppaneiden sivustot ja niillä olevat aineistot ovat Skanska Kotien tai sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuslaeilla suojattuja teoksia. Kaikki näihin sivustoihin liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja toiminimet) ovat Skanska Kotien ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Kotipaneelin jäsenillä on oikeus käyttää sivustoilla olevia aineistoja ainoastaan osallistuakseen Skanska Kotien ja/tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin tai hankkiakseen lisätietoa Skanska Kotien tuotteista ja palveluista. Käyttäjä, joka loukkaa näitä immateriaalioikeuksia tai käyttää aineistoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin vastaa Skanska Kodeille ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

  8. Vastuunrajoitukset
  Skanska Kodit pyrkii pitämään Kotipaneelin käytettävissä häiriöttä mutta Skanska Kodit ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta. Skanska Kodit ei myöskään vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon muuttumisesta tai katoamisesta. Kaikki Kotipaneelissa annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisena kuin ne ovat. Kotipaneeliin osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta. Skanska Kodit ja sen yhteistyökumppanit eivät anna mitään takuita tai ota vastuita tietojen sisällöstä tai niiden mahdollisista virheistä ja/tai puutteista tai Kotipaneelista muutoinkaan. Skanska Kodit ja sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien liiketoiminnan, tuoton tai tietojen menettäminen, vähentyminen tai liiketoiminnan keskeytyminen). Skanska Kotien vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

  9. Irtisanoutuminen ja jäsenen poistaminen Kotipaneelista
  Kotipaneelista voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen kotipaneeli@skanska.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua Kotipaneelista "omat tiedot" -osiossa. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanoutuneen Kotipaneelin jäsenen henkilötiedot poistetaan Kotipaneelin rekisteristä. Skanska Kodeilla on oikeus milloin tahansa poistaa Kotipaneelista jäsen, joka ei Skanska Kotien kohtuullisen näkemyksen mukaan noudata Kotipaneelin sääntöjä tai joka ei ole osallistunut Kotipaneelin tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana. Samalla jäsenen henkilötiedot poistetaan Kotipaneelin rekisteristä.

  10. Muutokset
  Skanska Kodit varaa kaikki oikeudet näiden sääntöjen, Kotipaneelin ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yleensä Kotipaneelin sivustolla.